Volajte Po-Pia: 9 - 19:00 hod
02 4564 6464

Všeobecné zmluvné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Všeobecné podmienky účasti na zájazdoch a pobytoch organizovaných CK TATRA-TRAVEL (ďalej len všeobecné podmienky) platia pre všetky zájazdy a pobyty organizované obstarávateľom CK TATRA-TRAVEL (ďalej len CK) uverejnené v aktuálnom katalógu a ďalšie služby cestovného ruchu poskytované na základe individuálnej objednávky – klienta v zmysle platných právnych predpisov.

II. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu objednávateľom a jej následným prevzatím a potvrdením zo strany CK. Uvedená Zmluva sa uzatvára písomne a nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Objednávateľ podpísaním zmluvy záväzne berie na vedomie všeobecné podmienky a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Súčasťou zmluvy sú aj prílohy a to informačný prospekt o konkrétnom zájazde alebo pobyte s potrebnými informáciami prípadne iné podklady poskytnuté CK. Skutočnosti dohodnuté v zmluve o obstaraní zájazdu sú pre objednávateľa a CK záväzné.

Objednávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba. Podmienky uvedené vo vyššie zavedenej zmluve sú záväzné pre všetky osoby, ktoré sa na základe zmluvy zúčastňujú na zájazde alebo pobyte. Za plnenie zmluvných záväzkov zo strany ďalších osôb zodpovedá objednávateľ ako za svoje vlastné. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jeho zákonný zástupca.

CK najneskôr 7 dní pred nástupom na zájazd alebo pobyt zašle objednávateľovi všetky potrebné informácie a podklady pre riadnu realizáciu zmluvného záväzku.

III. Práva objednávateľa

 • Riadne poskytnutie zaplatených služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy.
 • Informovať sa o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou zmluvy.
 • Reklamovať služby.
 • V lehote 7 dní pred nástupom na zájazd alebo pobyt obdržať podrobné informácie o zájazde.
 • V lehote do 40 dní pred nástupom na zájazd oznámiť zmenu objednávateľa zájazdu alebo pobytu CK spolu s prehlásením nového objednávateľa o prevzatí záväzku z tejto zmluvy.
 • Vykonať zmeny služieb uvedených v zmluve za poplatok 500,- Sk za jednu zmenu (v prípade výberu zo zahraničných katalógov podľa nákladov s tým spojenými) v lehote do 40 dní pred nástupom na zájazd alebo pobyt.
 • Odstúpiť od zmluvy v súlade s právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami.

Povinnosti objednávateľa

 • Uviesť úplné a správne údaje požadované pre riadnu realizáciu zmluvného záväzku vrátane zmien.
 • Zaplatiť cenu zájazdu v súlade so všeobecnými podmienkami.
 • Prevziať od CK doklady nutné k realizácii zmluvy.
 • Ak objednávateľ v lehote 7 dní pred nástupom na zájazd nemá potrebné pokyny, informovať o tom CK. V prípade neoznámenia, má sa za to, že objednávateľ tieto pokyny obdržal.
 • Pri osobách mladších ako 15 rokov zabezpečiť ich dohľad.
 • Riadiť sa pokynmi ubytovateľa, v prípade ohrozenia priebehu pobytu alebo ak objednávateľ poruší právne predpisy môže byť vylúčený z pobytu pričom znáša všetky náklady spojené s porušením týchto svojich povinností, poplatkov a nevyužitých služieb.
 • Nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov.
 • Dbať, aby nedochádzalo ku škodám ako na majetku CK ako aj iného súkromného majetku.

IV. Práva a povinnosti CK TATRA-TRAVEL

 • CK má práva a povinnosti zodpovedajúce právam a povinnostiam objednávateľa, tieto sú v súlade s postavením oboch strán.
 • CK má právo zmeniť program zájazdu, pobytu alebo ich zrušiť v prípade ak nastanú skutočnosti, ktoré nemohla CK pri uzatváraní záväzku predpokladať a tieto bránia poskytnutiu objednaných a zaplatených služieb.
 • Zmeniť cenu zájazdu v prípade ak dôjde k zmene kurzu o viac ako 5 %, dôjde k zvýšeniu cien PHM, energií, vodného, daňového zaradenia, stočného, cestných, letiskových, miestnych a iných poplatkov, ktoré majú vplyv na cenu zájazdu, túto skutočnosť objednávateľovi oznámiť najmenej 30 dní pred nástupom na zájazd alebo pobyt a tento je povinný rozdiel uhradiť bezodkladne inak má CK právo postupovať podľa čl.V odst.6.

CK je povinná

 • Mať uzatvorenú zmluvu o poistení pre prípad úpadku CK.
 • Pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu presne a pravdivo informovať objednávateľa o všetkých podstatných skutočnostiach zájazdu. Informovať ho o špecifických požiadavkách pre konkrétny zájazd alebo pobyt.

Pri zmene podstatnej podmienky zmluvného vzťahu navrhnúť zmenu zmluvy. So zmenou zmluvy musia súhlasiť obe zmluvné strany. Urobiť všetky potrebné opatrenia pre realizáciu zmluvného záväzku v zmysle dohodnutých podmienok. V prípade nemožnosti splnenia záväzku umožní odstúpenie od zmluvy bez zmluvnej pokuty alebo pri zabezpečení realizácie za podmienok nižšej kvality poskytne zľavu a rozdiel vráti objednávateľovi.

V. Cena služieb a platobné podmienky

 • Cenou za služby sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Z CK poskytovaných zliav má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí uplatniť, inak jeho nárok na poskytnutie zľavy zaniká.
 • V prípade možnosti využitia viacerých zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené inak.
 • Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa ku dňu nástupu na zájazd alebo pobyt.
 • Právo na riadne poskytnutie objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením všetkých jeho povinností.
 • Pri uzatvorení zmluvy má CK nárok na uhradenie zálohy platby za poskytnuté služby v minimálnej výške 50 % ceny všetkých objednaných služieb (okrem poistenia, ktoré musí byť zaplatené v plnej výške). Zvyšnú časť je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 30 dní pred nástupom na zájazd resp. začatím čerpania služieb.
 • V prípade nezaplatenia ceny za objednané služby v stanovených lehotách je CK oprávnená odstúpiť bez predchádzajúceho upozornenia od zmluvy a služby neposkytnúť pričom objednávateľ je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré porušením jeho povinností vznikli CK. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CK na náhradu škody a ušlého zisku.

V prípade záujmu objednávateľa môže CK sprostredkovať pre neho aj individuálne cestovné poistenie vrátane poistenia storna služieb pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy v prípade nehody alebo ochorenia.

VI. Odstúpenie od zmluvy

CK môže pred začatím zájazdu alebo pobytu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté.

Objednávateľ má právo pred nástupom zájazdu alebo pobytu odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu alebo z dôvodu porušenia povinnosti zo strany CK. Oznámenie o odstúpení musí byť vykonané písomne a doručené CK. Ak je dôvodom odstúpenia porušenie povinnosti zo strany CK, táto objednávateľovi navráti zaplatenú zálohu na poskytnutie služieb.

Ak dôvodom odstúpenia zo strany objednávateľa nie je porušenie povinností zo strany CK alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností zo strany objednávateľa je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu nasledovne podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo pobyt:

 • 45 a viac dní skutočne vzniknuté náklady najmenej 500,- Sk (osoba),
 • 44 – 31 dní skutočne vzniknuté náklady najmenej však 25 % z vopred stanovenej celkovej ceny,
 • 30 – 22 dní skutočne vzniknuté náklady najmenej však 50 % z vopred stanovenej celkovej ceny,
 • 21 – 15 dní skutočne vzniknuté náklady najmenej však 75 % z vopred stanovenej celkovej ceny,
 • 14 – 8 dní skutočne vzniknuté náklady najmenej však 90 % z vopred stanovenej celkovej ceny,
 • 7 a menej dní a tiež pri neúčasti klienta – 100 % z vopred stanovenej celkovej ceny.

Pre stanovenie počtu dní je rozhodujúci deň, keď bolo odstúpenie od zmluvy doručené CK. Do počtu dní sa nezapočítava deň odchodu, nástupu na zájazd alebo pobyt. CK má právo vyššie uvedenú čiastku odrátať od poskytnutej zálohy a /revyšujúcu časť zálohy vráti objednávateľovi.

VII. Zodpovednosť za škody

CK zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v zmysle platných ustanovení právnych predpisov. Za realizáciu služieb v zmysle dohodnutých podmienok pobytu bez ohľadu na to, či tieto služby mala splniť CK alebo iný dodávateľ v rámci zájazdu alebo pobytu, nezodpovedá však za služby mimo rámec pobytu, ktoré si zákazník objednal na mieste u majiteľa v hoteli resp. inej organizácii.

CK zodpovedá výlučne za poskytnutie služieb, ktoré sú fixne dohodnuté v zmluve o objedaní zájazdu.

CK nezodpovedá za škody vzniknuté nevyužitím zaplatených služieb.

CK nezodpovedá za skutočnosti, ktoré nemohla ovplyvniť a ani nie je ich možné od CK spravodlivo požadovať (nepriaznivé počasie, meškanie dopravných prostriedkov a podobne).

CK nezodpovedá za škodu vzniknutú pôsobením tretej osoby ani za škodu, ktorá vznikla bez jej pričinenia v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

VIII. Reklamácia služieb

V prípade ak rozsah a kvalita poskytovaných služieb nezodpovedá dohodnutým podmienkam má právo objednávateľ tieto skutočnosti reklamovať.

Reklamácia musí byť uplatnená neodkladne po vzniku udalosti majiteľa hotela, penziónu, chaty a pod, pričom musí byť spísaný o tomto záznam a podpísaný oboma stranami (objednávateľ – majiteľ).

Ak nie je možné zjednať nápravu hneď na mieste a v rozhodnom čase, spíše sa o tomto záznam, ktorý sa predloží CK a slúži na ďalšie prejednanie reklamácie u CK. Nároky z reklamácie musí objednávateľ u CK uplatniť neodkladne po ukončení zájazdu, pobytu najneskôr 7 dní po návrate. Po tomto termíne CK nebude na takéto reklamácie brať zreteľ ako aj nebude brať zreteľ na reklamácie, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky.

IX. Poistenie

Komplexné cestovné poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu. Rozsah komplexného cestovného poistenia je uvedený v zmluve o obstaraní zájazdu. Poistný vzťah vzniká prostredníctvom CK priamo medzi objednávateľom a poisťovacou spoločnosťou, ktorá v prípade poistnej udalosti jedná priamo s účastníkom zájazdu.

Všeobecné zmluvné podmienky CK TATRA-TRAVEL sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu, pobytu a objednávateľ svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.