Volajte Po-Pia: 9 - 19:00 hod
0915 841 773

Hodkovce

sa nachádza asi 17 kilometrov západne od centra mesta Košice pri ceste smerujúcej na Jasov. Hodkovce sa nachádzajú na niekdajšej rozľahlej zemi Šemša. Prvú zachovalú písomnú zmienku o obci poznáme z portálneho súpisu z roku 1427, kde sa uvádza ako Horhkowch. Je však známe, ţe miesto terajšej dediny bolo osídlené uţ na začiatku 14. storočia. Z opisu hraníc západnej strany zeme Šemša, ktorá sa kúpou stala majetkom spišského kastelána Tomáša, syna Ferenca. Kúpil ju za 100 mariek od rodiny, ktorá pochádzala z obce Ruska. Zem sa rozprestierala od severu, kde sa potok Hýľov vlieval do rieky Ida, na juh, až k hraniciam zeme Paňovce. V opise lokality sa uvádza aj potok Hodkovce, v tom čase Hothkou. Tento potok tiekol cez územie dnešnej obce Hodkovce. Jeho názov pochádza od osobného slovanského mena Hodek, takţe uţ v tom čase tu muselo byť, aj keď nie koncentrované, tak aspoň rozptýlené osídlenie. Aj v roku 1319 sa pri ďalšom opise zeme spomína riečka Hudkov. O rozptýlenom osídlení v zemi Šemša svedčí aj listina z roku 1324 s opisom územia odpredávanej východnej čiastky Šemše, kde sa nachádza aj dnešná obec Šemša. Táto časť územia susedila na východe s majetkom Budu, vdovy po Markovi a majetkom Iţipa, pričom sa opisujú domy Budu a vdovy po Markovi. To dokladá rozptýlené osídlenie územia. Podobne z nekoncentrovaného osídlenia vznikla aj obec Hodkovce uţ pred rokom 1318, pretoţe uţ pred týmto rokom je tu spomínaný geografický názov Hodkov - pochádzajúci z osobného mena. Portálny súpis z roku 1427 udáva v Hodkovciach územie rozľahlé 9 port. To patrilo Františkovi zo Šemše. Skutočnosť, ţe územie Hodkoviec od roku 1318 neustále patrilo Tomášovi, synovi Ferenca a jeho potomkom, teda zemianskej rodine zo Šemše, rovnako ţe tu nikdy nedošlo z ţiadnemu sporu s majiteľmi susedných zemí, zapríčinilo, ţe nebolo nutné vyhotoviť ani skoršie listiny o Hodkovciach.


Penzión pri ranči SPIŠ **

  • Hodkovce
  • Penzión

sa nachádza priamo v osade Hodkovce č. 14. vzdialený od hlavnej cesty E 50, smer Poprad - Prešov cca 1500...

zobraziť ponuku